top of page

Het Lowlander Project hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel.

 

Het Lowlander Project doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Lowlander Project houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat we in elk geval:

 

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt/door ons zijn verkregen

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • We jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van jouw gegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;

 • Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, dan wel voor een wettelijke grondslag;

 • Jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens respecteer, en jou daarop wijs in deze privacy verklaring.

 

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens van geïnteresseerden, donateurs en deelnemers worden door het Lowlander Project verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • Informeren over het aanbod van het Lowlander Project. 

 • Ons aanbod van kennis, trainingen en advies matchen aan de behoefte van deelnemers van onze trainingen & ander aanbod. 

 • Het bijhouden van de fantastische ondersteuning die we krijgen door donateurs. 

  

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • maken en wijzigen van afspraken.

 • administratieve doeleinden, te weten boekhouding en belasting afdrachten en het versturen van rekeningen en het verwerken van donaties;

 • Uitvoering geven aan de afspraken die we maken n.a.v. de opgave van een van onze trainingen;

 • sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Grondslag voor de verwerking van jouw gegevens is:

Ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraak met jou, met jouw werkgever, dan wel met de organisatie waar jij bij betrokken bent in een traject, te weten training en coaching in de ruimste zin des woords ( hierna “traject”) correct wordt nagekomen zodat het traject soepel verloopt.

 

Ook kunnen we jouw gegevens mogelijk gebruiken om afspraken t.a.v. een traject te wijzigen. Deze afspraak kan rechtstreeks met jou zijn afgesproken, dan wel via jouw werkgever of andere organisatie bij wie jij werkzaam of betrokken bent. Soorten persoonsgegevens die we van jou kunnen vragen/van jou kunnen ontvangen al dan niet via jouw werkgever of andere organisatie waarbij jij betrokken bent in een traject:

 

 • Naam

 • Adres

 • Tel nummer

 • Email adres

 • Gender identiteit

 • Geboorte datum datum

 • Antwoorden op specifieke vragen o.a. gerelateerd aan onze opleidingen. 

 

Bewaartermijn

Jouw NAW gegevens bewaren we, met jouw toestemming, voor het contact leggen over ons aanbod, inclusief het versturen van nieuwsbrieven en andere uitnodigingen. Je kunt deze toestemming ten allen tijde intrekken, stuur ons dan een bericht op info@lowlanderproject.nl Heeft er na 5 jaar van jouw kant geen activiteit plaats gevonden (je hebt geen nieuwsbrief meer geopend, geen donaties meer gedaan of op een andere manier getrokkenheid getoond in de activiteiten van het Lowlander Project) dan verwijderen we je NAW gegevens.

Ben je deelnemer geweest of heb je interesse getoond in een van onze trainingen? Dan bewaren we de antwoorden op vragen die specifiek waren voor deze opleiding gedurende de duur van 1 jaar daarna verwijderen we deze gegevens.

 

Gegevens nodig voor de eventuele financiële verantwoording en belastingafdrachten bewaren we conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die ik van jou heb, kan ik aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van :

 

 • Het verzenden van de nieuwsbrief. 

 • De registratie van aanmeldinformatie. 

 • Verzorgen van de financiële administratie, indien we een financiële relatie aangaan. 

 

Behoudens wettelijke verplichtingen, als afdracht belastingen, zullen we nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

We kunnen persoonsgegevens met derden delen indien jij ons daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

 

Beveiliging

We hebben de nodige maatregelen genomen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Rechten omtrent jouw persoonsgegevens

Jij hebt de volgende rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht jij van jouw recht(en) gebruik willen maken verzoeken we je ons te berichten op info@lowlanderproject.nl 

 • We kunnen jou om legitimatie vragen alvorens we gehoor geven aan jouw verzoek.

 

Jij kunt jouw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, we verzoeken je dan ons te berichten op info@lowlanderproject.nl 

 • We kunnen jou om legitimatie vragen alvorens we gehoor geven aan jouw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lowlander gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op via info@lowlanderproject.nl

Mochten wij er niet uitkomen samen, dan kun je ten allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

 

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan ten allen tijde worden gewijzigd. We zullen de gewijzigde versie publiceren op deze website. We adviseren daarom deze website regelmatig te bezoeken.

 

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy Verklaring neem contact op via: info@lowlanderproject.nl 

Privacy Verklaring van het Lowlander Project - Versie 11-12-2020
bottom of page